„Dieťa je kniha, z ktorej máme čítať
a do ktorej máme písať.“ 
Rosseger

Kontakt

90.rokov

Občianske združenie


Napísali
o nás

Dokumenty

Sponzori

Z nášho
života

História

O nás

SLOBODNÝ  PRÍSTUP  K INFORMÁCIÁM:

Poskytovanie informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov:

1. Text zákona je prístupný na informačnej tabuli v budove Centra pre deti a rodiny Púchov (ďalej len „Centra”), v sieti internet na stránke Ústredia PSVR a v Zbierke zákonov.

2. Schéma organizačnej štruktúry je podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. k dispozícii na webovej stránke Centra. V tlačenej forme v priestoroch Centra.

3. Žiadosť o poskytnutie informácie sa podáva:

• písomne prostredníctvom pošty na adrese:

 Centra pre deti a rodiny Púchov, Štefánikova 832, 020 01 Púchov

• ústne – osobne v pracovných dňoch od 8:00 – 15:00 hod. v kancelárii riaditeľa

• telefonicky v pracovných dňoch – t. č.: 042/463 1244

• prostredníctvom faxu č.: 042 464 2378

• prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: !!! TU !!!

4. Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí obsahovať:

• Kto žiadosť podáva

• Komu je žiadosť adresovaná

• Aké informácie žiadateľ žiada

• Aký spôsob žiadateľ požaduje na sprístupnenie (písomne, e-mailom, …)

V žiadosti musí byť uvedené komu je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Ak v žiadosti niektoré z uvedených údajov chýbajú, žiadosť bude vrátená na doplnenie.

5. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať odvolanie v zmysle § 19 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. v zákonom stanovenej lehote.

6. Sadzobník správnych poplatkov je k dispozícii na internetových stránkach.PODÁVANIE SŤAŽNOSTI:

V zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach”) a vnútorného predpisu týkajúceho sa vybavovania sťažností v pôsobnosti Centra pre deti a rodiny Púchov, centrum prijíma sťažnosti každý pracovný deň v celom rozsahu pracovného času – od 8:00 hod do 15:00 hod.

Sťažnosť možno podať:

1. písomne
2. ústne do záznamu alebo
3. elektronickou poštou


Ad 1. Písomná sťažnosť:

Písomnú sťažnosť možno zaslať na adresu centra, ktorá je zverejnená na web stránke centra – Centra pre deti a rodiny Púchov, Štefánikova 832, 020 01 Púchov.

Osobne možno podať písomnú sťažnosť v administratívnej časti centra (sídlo centra), Štefánikova 832, 020 01 Púchov.


Ad 2. Ústna sťažnosť:

O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní, zamestnanec centra vyhotoví záznam o ústnej sťažnosti.


Ad 3. Elektronická sťažnosť:

Sťažnosť je možné podať aj elektronickou poštou.

Emailová adresa je zverejnená na web stránke centra.

Ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo faxom nie je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží.OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI:

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zodpovedná osoba: PhDr. Danka Zemanová

Spôsob podávania podnetov:

1. Písomne na adresu: Centrum pre deti a rodiny Púchov, Štefánikova 832, 020 01 Púchov

2. E-mailom: TU!!!

Slobodný prístup k informáciám

O nás     |     História     |     Z nášho života     |     Občianske združenie     |     Napísali o nás     |     Dokumenty     |     Sponzori     |     Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Púchov
Štefánikova 832  
020 01 Púchov

Tel: +421 42 4631 244
Tel./Fax: +421 42 4642 378

IČO: 35 995 106

E-mail:
cdrpuchov@cdrpuchov.onmicrosoft.com

Copyright © 2021 dedpuchov.sk. Všetky práva vyhradené.