„Dieťa je kniha, z ktorej máme čítať
a do ktorej máme písať.“ 
Rosseger

Kontakt

90.rokov

Občianske združenie


Napísali
o nás

Dokumenty

Sponzori

Z nášho
života

História

O nás

ORGANIZAČNÝ PORIADOK:

centra pre deti a rodiny sa vydáva jeho riaditeľom v zmysle zákona NR SR č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny, služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých predpisov, zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa potrieb centra.

Centrum pre deti a rodiny Púchov bolo zriadené zriaďovacou listinou číslo 96/02982-4, zo dňa 12.11.1996 pre subjekt Detský domov Púchov, v znení neskorších dodatkov a Dodatkom č. 8 zo dňa 21.12.2018 Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava s účinnosťou od 01.01.2019.

Organizačná štruktúra a poriadok

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Centrum pre deti a rodiny Púchov
Štefánikova 832  
020 01 Púchov

Tel: +421 42 4631 244
Tel./Fax: +421 42 4642 378

IČO: 35 995 106

E-mail:
cdrpuchov@cdrpuchov.onmicrosoft.com

Copyright © 2021 dedpuchov.sk. Všetky práva vyhradené.

O nás     |     História     |     Z nášho života     |     Občianske združenie     |     Napísali o nás     |     Dokumenty     |     Sponzori     |     Kontakt